موفقیت یک تیم بستگی به عوامل متعددی دارد که شاید مهمترین آن داشتن یک مدیریت قوی و با دانش و دلسوز و فهمیده است.

موفقیت یک تیم بستگی به عوامل متعددی دارد که شاید مهمترین آن داشتن یک مدیریت قوی و با دانش و دلسوز و فهمیده است.