کلنگ ۷ باب مدرسه با ۱۹ کلاس درس و با اعتبار ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به همت خیر مدرسه ساز آقای پایداری رئیس صنایع غذایی میهن در استان لرستان به زمین زده شد .

کلنگ ۷ باب مدرسه با ۱۹ کلاس درس و با اعتبار ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به همت خیر مدرسه ساز آقای پایداری رئیس صنایع غذایی میهن در استان لرستان به زمین زده شد .