این نیروگاه ۵۰ مگاواتی با سرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی بخش خصوصی در ۵ کیلومتری شهر درح این شهرستان احداث می‌شود.

این نیروگاه ۵۰ مگاواتی با سرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی بخش خصوصی در ۵ کیلومتری شهر درح این شهرستان احداث می‌شود.