شکات می‌توانند در صورت شناسایی متهمان، جهت طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس (شعبه دوم بازپرسی) مراجعه نمایند.

شکات می‌توانند در صورت شناسایی متهمان، جهت طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس (شعبه دوم بازپرسی) مراجعه نمایند.