معاون آموزش حوزه های علمیه اعلام کرد: دروس حوزه های علمیه با توجه به وضعیت فعلی کشور مجازی است.

معاون آموزش حوزه های علمیه اعلام کرد: دروس حوزه های علمیه با توجه به وضعیت فعلی کشور مجازی است.