کلاس‌های دانشگاه تهران در هفته اول مهر 1401 به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

کلاس‌های دانشگاه تهران در هفته اول مهر 1401 به صورت غیرحضوری برگزار می شود.