یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در فرآیند انتخابات تبلیغات یکی از ارکان مهم آن است، گفت: در این رابطه باید فرآیندی وجود داشته باشد که چهارچوب سقف و کف هزینه‌های تبلیغاتی را قانون تعیین کند و در این راستا کمک‌های مشخص و به طور مساوی به همه نامزدها صورت گ…

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در فرآیند انتخابات تبلیغات یکی از ارکان مهم آن است، گفت: در این رابطه باید فرآیندی وجود داشته باشد که چهارچوب سقف و کف هزینه‌های تبلیغاتی را قانون تعیین کند و در این راستا کمک‌های مشخص و به طور مساوی به همه نامزدها صورت گیرد.