پیکر اصغر کفشچیان مقدم، چهارشنبه، ۲۱ مهر ماه، در آرامگاه خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد.

پیکر اصغر کفشچیان مقدم، چهارشنبه، ۲۱ مهر ماه، در آرامگاه خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد.