در ژاپن از هر ۱۰ نفر، یک نفر ۸۰ سال یا بیشتر سن دارد.

در ژاپن از هر ۱۰ نفر، یک نفر ۸۰ سال یا بیشتر سن دارد.