سفیر ایران در کرواسی گفت: تاکنون با درخواست ایران موافقت نشده و هیچ رقمی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد نشده است.

سفیر ایران در کرواسی گفت: تاکنون با درخواست ایران موافقت نشده و هیچ رقمی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد نشده است.