۲۸ سال پیش در چنین روزی اجساد غرق شده در سد کرج بعد از ۲۹ سال بیرون آورده شد.

۲۸ سال پیش در چنین روزی اجساد غرق شده در سد کرج بعد از ۲۹ سال بیرون آورده شد.