یک مسافر ایرانی در شهر آغری ترکیه به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شد. مهران یک کیلو و ۱۲۶ گرم مواد مخدر شامل تریاک را با قورت دادن کپسول‌ها در معده خود حمل می‌کرد….

یک مسافر ایرانی در شهر آغری ترکیه به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شد. مهران یک کیلو و ۱۲۶ گرم مواد مخدر شامل تریاک را با قورت دادن کپسول‌ها در معده خود حمل می‌کرد.