سرپرست پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۳۰ هزار لوح فشرده قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در جنوب پایتخت خبر داد.

سرپرست پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۳۰ هزار لوح فشرده قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در جنوب پایتخت خبر داد.