اولین برگ برنده او کارنامه درخشانش یعنی بهترین نتیجه ایران در تاریخ پارالمپیک است که خب چیز کمی هم نیست و همین هم برای اثبات ادعای‌مان کافی است….

اولین برگ برنده او کارنامه درخشانش یعنی بهترین نتیجه ایران در تاریخ پارالمپیک است که خب چیز کمی هم نیست و همین هم برای اثبات ادعای‌مان کافی است.