ستاره‌شناسان بر این باورند که مقدار جرمی که یک سیاره می‌تواند داشته باشد، از لحاظ نظری محدود است. این گروه فرض می‌کند که این سیاره‌ها متعلق به دسته خاصی از سیاره‌ها هستند که شکل‌گیری و تکامل آنها هنوز برای ستاره‌شناسان ناشناخته است….

ستاره‌شناسان بر این باورند که مقدار جرمی که یک سیاره می‌تواند داشته باشد، از لحاظ نظری محدود است. این گروه فرض می‌کند که این سیاره‌ها متعلق به دسته خاصی از سیاره‌ها هستند که شکل‌گیری و تکامل آنها هنوز برای ستاره‌شناسان ناشناخته است.