گفته می شود این راکت، باقیمانده حمله بامداد امروز یکشنبه به منزل نخست وزیر عراق است که عمل نکرده بود.

گفته می شود این راکت، باقیمانده حمله بامداد امروز یکشنبه به منزل نخست وزیر عراق است که عمل نکرده بود.