حوادث رکنا: زوج جوان مشغول خوردن غذا بودند که یک مارمولک مرده را در آن پیدا کردند.

حوادث رکنا: زوج جوان مشغول خوردن غذا بودند که یک مارمولک مرده را در آن پیدا کردند.