این ارگانیسم نادر رفتاری شبیه به خویشاوندان نزدیکش یعنی قارچ‌های زامبی دارد و می‌تواند عنکبوت‌های دریچه‌ساز را به شیوه‌ای خاص شکار کند.

این ارگانیسم نادر رفتاری شبیه به خویشاوندان نزدیکش یعنی قارچ‌های زامبی دارد و می‌تواند عنکبوت‌های دریچه‌ساز را به شیوه‌ای خاص شکار کند.