اخترشناسان موفق به کشف شش سیاره شده‌اند که در رزنانس مداری، کامل به دور ستاره‌ای درخشان می‌چرخند. این منظومه ستاره‌ای در فاصله صد سال نوری از زمین قرار دارد و هماهنگی بی‌نقص بین مدار این سیاره‌ها از چهار میلیارد سال پیش تاکنون پابرجا مانده است. تصاویر …

اخترشناسان موفق به کشف شش سیاره شده‌اند که در رزنانس مداری، کامل به دور ستاره‌ای درخشان می‌چرخند. این منظومه ستاره‌ای در فاصله صد سال نوری از زمین قرار دارد و هماهنگی بی‌نقص بین مدار این سیاره‌ها از چهار میلیارد سال پیش تاکنون پابرجا مانده است. تصاویر و جزئیات این منظومه‌ها را می‌بینید.