ایرج حریرچی با اشاره به برخی شایعات موجود و ضمن بیان توصیه های لازم به تشریح وضعیت کرونا در ایران پرداخت.

ایرج حریرچی با اشاره به برخی شایعات موجود و ضمن بیان توصیه های لازم به تشریح وضعیت کرونا در ایران پرداخت.