حوادث رکنا: پیکر ۲ نفر از سه مفقودی حادثه حریق واحد صنعتی در بوئین زهرا پیدا شد

حوادث رکنا: پیکر ۲ نفر از سه مفقودی حادثه حریق واحد صنعتی در بوئین زهرا پیدا شد