جسد مرد جوانی که در استخر خانه‌اش در شهرک غرب تهران پیدا شده، رازی را در خود پنهان دارد.

جسد مرد جوانی که در استخر خانه‌اش در شهرک غرب تهران پیدا شده، رازی را در خود پنهان دارد.