حوادث رکنا: جسد بی جان و سوخته جوان اهل رباط کریم بعد از چند روز جستجو در جاده شهریار به رباط کریم کشف شد.

حوادث رکنا: جسد بی جان و سوخته جوان اهل رباط کریم بعد از چند روز جستجو در جاده شهریار به رباط کریم کشف شد.