رکنا: پس از گم شدن یک زن در ارومیه، پلیس، وارد کار شد، اما در ادامه تحقیقات، جسد زن گمشده در یک منزل مسکونی کشف شد.

رکنا: پس از گم شدن یک زن در ارومیه، پلیس، وارد کار شد، اما در ادامه تحقیقات، جسد زن گمشده در یک منزل مسکونی کشف شد.