یک محموله ۱۵ تنی از ماکارونی تولید قبل به قیمت قبل هر بسته ۸۶۰۰ تومان از یک منزل مسکونی با همکاری سربازان گمنام ناحیه بلال مشهد کشف و ضبط شد.

یک محموله ۱۵ تنی از ماکارونی تولید قبل به قیمت قبل هر بسته ۸۶۰۰ تومان از یک منزل مسکونی با همکاری سربازان گمنام ناحیه بلال مشهد کشف و ضبط شد.