پلیس ۱۹ قطعه اشیای باستانی در شهرستان الیگودرز را کشف کرد.

پلیس ۱۹ قطعه اشیای باستانی در شهرستان الیگودرز را کشف کرد.