باستان‌شناسان ده‌ها مومیایی را از در یک محوطه تاریخی واقع در «پرو» کشف کردند.

باستان‌شناسان ده‌ها مومیایی را از در یک محوطه تاریخی واقع در «پرو» کشف کردند.