اقتصادنیوز: روزنامه جمهوری از کشته شدن یکی از فرماندهان امارت اسلامی طالبان خبر داد.

اقتصادنیوز: روزنامه جمهوری از کشته شدن یکی از فرماندهان امارت اسلامی طالبان خبر داد.