«عبدالحمید مطر» یکی از سرکردگان مهم القاعده کشته شد.

«عبدالحمید مطر» یکی از سرکردگان مهم القاعده کشته شد.