معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: کشاورزان مراقب آفت کرم برگخوار پائیزه در مزارع خود باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: کشاورزان مراقب آفت کرم برگخوار پائیزه در مزارع خود باشند.