کرامتی: افت دما در استان به زیر صفر درجه سانتی گراد هم خواهد رسید.

کرامتی: افت دما در استان به زیر صفر درجه سانتی گراد هم خواهد رسید.