کشاورزان استان اصفهان که حقابه داران زاینده رود هستند اعتقاد دارند آب از اصفهان برای یزد به بیراهه صنعت می‌رود ‌و مسئولان تامین آب شرب را سپر اهدافشان کرده‌اند….

کشاورزان استان اصفهان که حقابه داران زاینده رود هستند اعتقاد دارند آب از اصفهان برای یزد به بیراهه صنعت می‌رود ‌و مسئولان تامین آب شرب را سپر اهدافشان کرده‌اند.