کسب و کارهای حوزه گردشگری استان فارس بازگشایی شوند

شیراز – شرفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس گفت: شیوع کرونا خسارت سنگینی به کسب و کارهای حوزه گردشگری استان فارس زده در حالیکه باید با رعایت پروتکل اقدام به فعال سازی مجدد این کسب و کارها داشت….

شیراز – شرفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس گفت: شیوع کرونا خسارت سنگینی به کسب و کارهای حوزه گردشگری استان فارس زده در حالیکه باید با رعایت پروتکل اقدام به فعال سازی مجدد این کسب و کارها داشت.