حسین ثوری گفت: شه‌بخش انگیزه و روحیه جنگندگی بالایی دارد و به نظر من آلوارز کوبایی در برابر او اصلاً روز خوبی ندارد.

حسین ثوری گفت: شه‌بخش انگیزه و روحیه جنگندگی بالایی دارد و به نظر من آلوارز کوبایی در برابر او اصلاً روز خوبی ندارد.