کریم بنزما می‌تواند نام خود را در تاریخ رئال‌مادرید در کنار بزرگانی چون رونالدو ثبت کند.

کریم بنزما می‌تواند نام خود را در تاریخ رئال‌مادرید در کنار بزرگانی چون رونالدو ثبت کند.