تیم قبلی به لحاظ مشی، سیاست، صداقتشان برای غربی ها بود و خدعه شان برای ما، در اوج مذاکرات که ۵۰ دوربین را با خود برده بودند و با رسانه ها شوی تبلیغاتی راه انداختند ظریف با پیراهن سفید در بالکن هتل کوبورک کاغذهایی را در دست داشت؛ یعنی من دارم خط به خط م…

تیم قبلی به لحاظ مشی، سیاست، صداقتشان برای غربی ها بود و خدعه شان برای ما، در اوج مذاکرات که ۵۰ دوربین را با خود برده بودند و با رسانه ها شوی تبلیغاتی راه انداختند ظریف با پیراهن سفید در بالکن هتل کوبورک کاغذهایی را در دست داشت؛ یعنی من دارم خط به خط متن مذاکره را می خوانم در حالی که هیچ نخوانده بود و خودش هم اعتراف کرد.