همزمان با نزدیک شدن شمار قربانیان کرونا در آمریکا به عدد ۱۰۰ هزار نفر، انتقاد‌ها و نارضایتی‌ها از دونالد ترامپ و دولت فدرال شدت یافته است.

همزمان با نزدیک شدن شمار قربانیان کرونا در آمریکا به عدد ۱۰۰ هزار نفر، انتقاد‌ها و نارضایتی‌ها از دونالد ترامپ و دولت فدرال شدت یافته است.