یک پژوهشگر ارتباطی گفت: کرونا در کنار ضرورت بخشیدن به توسعه بیش از پیش سلامت دیجیتال، به توسعه ارتباطات سلامت نیز سرعت و شتاب بیشتری می بخشد.

یک پژوهشگر ارتباطی گفت: کرونا در کنار ضرورت بخشیدن به توسعه بیش از پیش سلامت دیجیتال، به توسعه ارتباطات سلامت نیز سرعت و شتاب بیشتری می بخشد.