صدراعظم آلمان شیوع کرونا را بزرگ‌ترین آزمون پیش روی اتحادیه اروپا خواند و گفت: مساله مهم آن است که این بلوک با قدرت از بحران اقتصادی ناشی از این مهم خارج شود….

صدراعظم آلمان شیوع کرونا را بزرگ‌ترین آزمون پیش روی اتحادیه اروپا خواند و گفت: مساله مهم آن است که این بلوک با قدرت از بحران اقتصادی ناشی از این مهم خارج شود.