کرونا در مردان بیشتر به مرحله حاد می‌رسد و آمار فوت مردان بر اثر کرونا بیشتر از زنان است.

کرونا در مردان بیشتر به مرحله حاد می‌رسد و آمار فوت مردان بر اثر کرونا بیشتر از زنان است.