بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران سیاسی حضور کروبی بعد از یک دهه میان صاحب‌نظران و فعالان سیاسی را کنشی سیاسی دانستند.

بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران سیاسی حضور کروبی بعد از یک دهه میان صاحب‌نظران و فعالان سیاسی را کنشی سیاسی دانستند.