اتحادیه جهانی کشتی میزبانی مسابقات کشتی قهرمانی سال ۲۰۲۵ را به کرواسی سپرد.

اتحادیه جهانی کشتی میزبانی مسابقات کشتی قهرمانی سال ۲۰۲۵ را به کرواسی سپرد.