کاخ سفید به موجب گفتگویی که مشاور امنیت ملی آمریکا با همتایش از کره جنوبی داشت، اقدام اخیر کره شمالی را در دست زدن به پرتاب آزمایشی موشک های بالستیک را که درست چند روز قبل از سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به سئول صورت گرفت محکوم کرد….

کاخ سفید به موجب گفتگویی که مشاور امنیت ملی آمریکا با همتایش از کره جنوبی داشت، اقدام اخیر کره شمالی را در دست زدن به پرتاب آزمایشی موشک های بالستیک را که درست چند روز قبل از سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به سئول صورت گرفت محکوم کرد.