یک مقام ارشد نظامی روسیه گفته که عملیات نظامی این کشور در اوکراین دست کم تا زمان تصرف کامل منطقه دونتسک ادامه خواهد یافت.

یک مقام ارشد نظامی روسیه گفته که عملیات نظامی این کشور در اوکراین دست کم تا زمان تصرف کامل منطقه دونتسک ادامه خواهد یافت.