تهران- ایرنا- کرمیلن پنجشنبه شب اعلام کرد که آمار و ارقام ارائه شده توسط آمریکا در مورد کشته ها و مجروحان روس در بحبوحه حمله مسکو به اوکراین جعلی است….

تهران- ایرنا- کرمیلن پنجشنبه شب اعلام کرد که آمار و ارقام ارائه شده توسط آمریکا در مورد کشته ها و مجروحان روس در بحبوحه حمله مسکو به اوکراین جعلی است.