غلامحسین کرباسچی، از چهره‌های نزدیک به کروبی و دبیرکل حزب کارگزاران از حملات به او انتقاد کرده است.

غلامحسین کرباسچی، از چهره‌های نزدیک به کروبی و دبیرکل حزب کارگزاران از حملات به او انتقاد کرده است.