مدیرکل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش گفت: طبق طرح رتبه بندی معلمان، گروه های نیرو‌های خدماتی و بازنشستگان در بین گروه‌های مشمول اجرای این طرح قرار نگرفتند….

مدیرکل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش گفت: طبق طرح رتبه بندی معلمان، گروه های نیرو‌های خدماتی و بازنشستگان در بین گروه‌های مشمول اجرای این طرح قرار نگرفتند.