تورم منطقه یورو در ماه آگوست به ۵.۲ درصد کاهش یافت.

تورم منطقه یورو در ماه آگوست به ۵.۲ درصد کاهش یافت.