ونزوئلا کماکان رکورددار بیشترین تورم جهان است.

ونزوئلا کماکان رکورددار بیشترین تورم جهان است.