نماینده مردم رفسنجان و انار که بحث حقوق ۲۳۱ میلیون تومانی نمایندگان مجلس را برسر زبان‌ها انداخته بود، در واکنش به رد و تکذیب واریز مبلغی به عنوان حق مسکن، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تاکید آنها بر اینکه همه نمایندگان این مبلغ را دریافت نمی‌کنند…

نماینده مردم رفسنجان و انار که بحث حقوق ۲۳۱ میلیون تومانی نمایندگان مجلس را برسر زبان‌ها انداخته بود، در واکنش به رد و تکذیب واریز مبلغی به عنوان حق مسکن، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تاکید آنها بر اینکه همه نمایندگان این مبلغ را دریافت نمی‌کنند، از آنها عذرخواهی کرد.